Nämnder och styrelser

I nämnderna och styrelser sitter politiker som är utsedda av regionfullmäktige.

Utskott och beredningar

Bolag

Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Samordningsförbund

Övrigt

Övriga

Partier